Linh Mục Đương Nhiệm
Our Priests
...
Cha Gioan Baotixita M.
Đinh Viết Luận, CRM

Giám Đốc Đền Thánh

...
Cha Philip M.
Lâm Bá Trọng, CRM

Chánh Xứ St. Mary Magdalene

...
Cha Grêgôriô M.
Trần Vi, CRM

Phó Giám Đốc Đền Thánh

Linh Mục Tiền Nhiệm
Our Former Priests
...
Cha Inhaxiô Loyôla M.
Hoàng Hải Đăng, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Bônaventura M.
Nguyễn Bảo, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Phanxicô Salê M.
Tạ Tân Văn, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Tôma Aquinô M.
Nguyễn Huy Châu, CRM

Giám Đốc

...
Cha Martinô M.
Trương Thịnh Đạt, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Basiliô M.
Đoàn Quang Diệm, CRM

Chánh Xứ St. Mary Magdalene

...
Cha Giuse M.
Thân Như Hữu, CRM

Chánh Xứ St. Mary Magdalene

...
Cha Cố Andrê M.
Đỗ Sáng, CRM

Hưu Dưỡng

...
Cha Vincente M.
Âu Quốc Thanh, CRM

Chánh Xứ St. Mary Magdalene

...
Cha Gioan Êuđê M.
Cao Vũ Nghi, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Cố Luca M.
Đỗ Vạn, CRM

Hưu Dưỡng

...
Cha Cố Micae M.
Trần Mại, CRM

Giám Đốc

...
Cha Cố Inhaxio M.
Nguyễn Hải Dương, CRM

Giám Đốc

...
Cha Louis M.
Trần Ngọc Thoại, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Piô M.
Nguyễn Quang Đán, CRM

Giám Đốc

...
Cha Cố Athanasiô M.
Bùi Anh Tuấn, CRM

Giám Đốc