Linh Mục Đương Nhiệm
Our Priests
...
Cha Philip M.
Lâm Bá Trọng, CRM

Chánh Xứ

...
Cha Gioan Baotixita M.
Đinh Viết Luận, CRM

Giám Đốc Đền Thánh

...
Cha Grêgôriô M.
Trần Vi, CRM

Phó Giám Đốc Đền Thánh

Linh Mục Tiền Nhiệm
Our Former Priests
...
Cha Inhaxiô Loyôla M.
Hoàng Hải Đăng, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Bônaventura M.
Nguyễn Bảo, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Phanxicô Salê M.
Tạ Tân Văn, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Tôma Aquinô M.
Nguyễn Huy Châu, CRM

Giám Đốc

...
Cha Martinô M.
Trương Thịnh Đạt, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Gioan Êuđê M.
Cao Vũ Nghi, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Cố Micae M.
Trần Mại, CRM

Giám Đốc

...
Cha Cố Inhaxio M.
Nguyễn Hải Dương, CRM

Giám Đốc

...
Cha Louis M.
Trần Ngọc Thoại, CRM

Phó Giám Đốc

...
Cha Piô M.
Nguyễn Quang Đán, CRM

Giám Đốc

...
Cha Cố Athanasiô M.
Bùi Anh Tuấn, CRM

Giám Đốc